Zespół Szkół Samochodowych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Samochodowych.

Data publikacji strony internetowej: 09.09.2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 09.03.2021.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z powodu nieproporcjonalnego obciążenia:

  1. Część plików .DOC, .XLS, .PDF nie posiada struktury opartej o nagłówki. W miarę możliwości błędy w tego rodzaju dokumentach zostaną poprawione, a nowe powstaną zgodnie z zaleceniami.
  2. Część zdjęć i grafik jest pozbawiona opisu alternatywnego. Tego typu niedopatrzenia będą eliminowane.

Oświadczenie sporządzono dnia 11.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mirosław Kobyliński, adres poczty elektronicznej szkola@zss.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 439 06 01 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Wejście na teren szkoły:
• wejście od ulicy Klonowica
• wejście od ulicy Litewskiej
2. Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia:
• jedno od ul. Klonowica – stopień przed wejściem, jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wchodzimy na poziom 0
• dwa od placu apelowego - stopień przed wejściem, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wchodzimy na poziom -1
3. Do budynku Pracowni Ćwiczeń Praktycznych prowadzą dwa wejścia:
• jedno od strony placu apelowego, stopień przed wejściem, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
• jedno od strony Stacji Kontroli Pojazdów, stopień przed wejściem, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
4. Do budynku Stacji Kontroli Pojazdów prowadzą dwa wejścia:
• od strony ul. Litewskiej
• od strony Pracowni Ćwiczeń Praktycznych
5. W budynku szkoły istnieją 3 kondygnacje: poziom -1 z szatnią dla uczniów, sala gimnastyczną, salami lekcyjnymi bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych, poziom 0 i poziom +1 z salami lekcyjnymi, sekretariatami (młodzieżowym oraz dyrektora), biblioteką szkolną bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Przemieszczanie się pomiędzy poziomami odbywa się jedynie schodami, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak wind. Obsługa interesantów, na życzenie, odbywa się w sekretariacie na parterze.
6. W budynku Pracowni Ćwiczeń Praktycznych istnieje jedna kondygnacja na której znajdują się pracownie oraz pomieszczenia księgowości.
7. W budynku Stacji Kontroli Pojazdów istnieją 2 kondygnację. Przemieszczanie się pomiędzy piętrami odbywa się jedynie schodami, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych.
8. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynkach nie ma pętli indukcyjnej. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
9. Przed budynkiem szkoły od strony placu apelowego wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
10. Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
11. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.